Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

MasterRent24 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-308) przy ul. Polanki 4 („Spółka”, „administrator”) informuje, że wobec pozyskania przez Spółkę Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), Spółka stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

Spółka powołała Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem: rejestrowym Spółki lub adresem e-mail: iodo@masterlease.pl.

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w związku z obsługą Państwa zapytania, zgłoszenia reklamacyjnego lub innej dyspozycji skierowanego za pomocą dedykowanego formularza, telefonu czy też innego środka komunikacji (dalej: „Zapytanie”).

Spółka może również pozyskiwać, uzupełniać, weryfikować lubi uaktualniać Państwa dane osobowe w oparciu o:

 • publicznie dostępne rejestry, biura informacji gospodarczej oraz kredytowej lub inne bazy, na wykorzystanie których przez Spółkę pozwalają przepisy obowiązującego prawa lub wyrażona przez Państwa zgoda,
 • informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, posiadane przez inne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.; podstawą wymiany danych w ramach tej Grupy może być Państwa zgoda, a w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogi ustawowe lub uzasadnione interesy spółek objętych wymianą, w związku z obowiązującymi regulacjami prawa powszechnego.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, zaś podstawą prawną ich przetwarzania są :

 • zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych,- o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań wynikających z Zapytania,- o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki- o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych osobowych, Spółka przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych osobowych w celach wskazanych w zgodzie,
 • w celu przygotowania odpowiedzi na Zapytanie, w tym wstępnej kalkulacji warunków umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę, jeżeli wyrazili Państwo takie zainteresowanie w przesłanym Zapytaniu, oraz jeśli będą Państwo zainteresowani zawarciem umowy, także w celu przekazania Państwu wniosku o finansowanie – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu Zapytania,
 • w celach zapewnienia efektywności, legalności i bezpieczeństwa prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej oraz przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą Państwa profilu – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora
 • w celu marketingu produktów i usług Spółki (obejmujących w szczególności usługi finansowania, a także usługi z zakresu ubezpieczeń), w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem Państwa profilu i jego analizy przez Spółkę, w okresie obowiązywania umowy – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora albo po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy lub – gdy umowa nie zostanie zawarta w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie,
 • w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego lub innych dostępnych kanałów komunikacji oraz wyjaśnienia zasadności złożonych przez Państwa reklamacji, skarg i wniosków – na podstawie wymogów przedkontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres dłuższy wynikający z następujących terminów:

 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych osobowych albo
 • przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi osobowymi.

Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – ujawnione innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 • podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., do której należy Spółka, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.pkobp.pl, w szczególności do PKO Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie lub PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, w celach:
  • administrowania zasobami personalnymi oraz prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A, wynikających z uprawnień podmiotów z tej grupy do wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom lub polegających na efektywnym zarządzaniu ryzykiem i prowadzeniu sprawozdawczości finansowej w ramach grupy kapitałowej, w związku z obowiązującymi przepisami powszechnymi,
  • wskazanych w wyrażonych przez Państwa zgodach na przetwarzanie danych osobowych. W wyniku udostępnienia przedmiotowych danych osobowych przez Spółkę, podmiot z grupy kapitałowej otrzymujący te dane osobowe stanie się z chwila ich otrzymania niezależnym administratorem i będzie przetwarzał te dane osobowe w celach wskazanych w niniejszym punkcie. W odniesieniu do PKO Leasing S.A. oraz PKO Banku Polskiego S.A., zasady przetwarzania danych osobowych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na stronach internetowych Banku w zakładkach dedykowanych ochronie danych osobowych (RODO)
 • podmiotom z Grupy Kapitałowej Masterlease, których aktualny wykaz znajduje się na stronie www.masterlease.pl/grupa, w celu prowadzenia analiz i wdrażania rozwiązań procesowych istotnych dla optymalizacji działalności biznesowej grupy kapitałowej, na warunkach ustalonych w umowach zawartych pomiędzy podmiotami z grupy kapitałowej oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów w ramach wymiany informacji służących zapobieganiu oszustwom, efektywnym zarządzaniu ryzykiem oraz prowadzeniu sprawozdawczości finansowej oraz obsługi umowy;
 • współpracującym ze Spółką towarzystwom ubezpieczeniowym, ich agentom oraz reasekuratorom – w zakresie koniecznym do przygotowania kalkulacji warunków finansowych ubezpieczenia majątkowego lub osobowego oferowanego w związku z umową zawartą z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Masterlease – w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi istotne do prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, np. dostawcom usług IT lub operacyjnych, audytorom, doradcom, a ponadto podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które Państwo wnioskują.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także przenoszenia danych osobowych. Prawa te mogą Państwo zrealizować przesyłając stosowne żądanie:

 • listownie pod adresem rejestrowym Spółki
 • e- mailem pod adresem: odo@masterlease.pl.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Informujemy, że może także zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), wobec potencjalnej możliwości prowadzenia tam działalności przez niektórych z naszych dostawców lub audytorów będących odbiorcami danych osobowych. W każdym takim wypadku, przed przekazaniem danych osobowych zadbamy jednak, aby w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych nasi dostawcy lub audytorzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie tych podmiotów do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz potwierdzenie występowania skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony danych osobowych, wymaganej przez prawo Unii Europejskiej. Mają Państwo prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych poza EOG, kierując swoje zapytanie na w/w adres Inspektora Ochrony Danych.